วารสารวิจัยราชภัฏธนบุรี รับใช้สังคม เปิดรับบทความ

“วารสารวิจัยราชภัฏธนบุรี รับใช้สังคม” ปัจจุบันถูกจัดอยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่มที่ 2 กำลังเปิดรับบทความสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่มีความเกี่ยวข้องกับชุมชนเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านระบบได้ที่ http://research.dru.ac.th/e-journal/index.php

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. (YRU Journal of Science and Technology )

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. เป็นเอกสารวิชาการ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ ในลักษณะของบทความวิชาการ (Academic Article) บทความวิจัย (Research article) บทความปริทัศน์ (Review article) และบทวิจารณ์หนังสือ (Book Review) ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดพิมพ์และออกเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ (ฉบับแรกประจำเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน และฉบับที่สองประจำเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม) ดำเนินการเผยแพร่ในรูปแบบรูปเล่มและวารสารออนไลน์ เชิญชวนผู้สนใจส่งบทความต้นฉบับเพื่อรับพิจารณาการลงตีพิมพ์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
รายละเอียดเพิ่มเติม http://journal.yru.ac.th

ขอเชิญชวนเผยแพร่บทความในวารสารอินฟอร์เมชั่น

วารสารอินฟอร์เมชั่น เป็นวารสารเฉพาะทางด้านบรรณรักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ การจัดการสารสนเทศ และศาสตร์บูรณาการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง กำหนดออกราย 6 เดือน (ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน ) ( ฉบับที่ 2 กรกฏาคม – ธันวาคม ) ปัจจุบันวารสารมีอายุ 24 ปี ขอเชิญชวนนักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เผยแพร่บทความในวารสารนี้

ผู้ที่สนใจสามารถส่งบทความในระบบออนไลน์ได้ที่

https://ejournal.kku.ac.th/index.php/information

ติดต่อบรรณาธิการ

นางสาวสิริพร  ทิวะสิงห์

E-mail: tsirip@kku.ac.th

นางสาวสุพิน  อุดมผล

E-mail: supin@kku.ac.th

Submit your paper to Stat today

We invite you to submit your next paper to Stat, The ISI’s Journal for the Rapid Dissemination of Statistics Research, edited by Marc Genton.

Why choose Stat?

Speed A single pass, high quality review process that aims to publish within 30 days of submission. There is no revision cycle.
Concision. A maximum article length of 10 pages of text, not including references.
Support. Inclusion of electronic support materials including graphs, video, software and code.
Scope. Addresses all areas of statistics and interdisciplinary areas.
Electronic Delivery. Delivery of articles and innovative forms of supplementary materials
NEW! Stat now welcomes papers featuring visuanimations – learn more here.
Submit your paper
Quality, Impact, Reach, Ease

Journal Environmental Pollution calling for submissions to special issue

Journal Environmental Pollution is now calling for submissions to special issue on Source Apportionment of Air pollutants in Asia

Journal Information: Environmental Pollution is an international journal that seeks to publish papers that report results from original, novel research that addresses significant environmental pollution issues and problems and contribute new knowledge to science. The editors welcome high quality papers where the pollutants are clearly defined and measured and can be directly related to biological, ecological, and human health effects.

2015 Impact Factor: 4.839

Submission Deadline: March 31, 2017

Special Issue Guest Editors:

Dr. Hongliang Zhang
Assistant Professor, Department of Civil and Environmental Engineering, Louisiana State University, Baton Rouge, Louisiana
Email: hlzhang@lsu.edu

Dr. Jianlin Hu
Professor, College of Environmental Science and Technology, Nanjing University of Information Science & Technology, Nanjing, Jiangsu, China
Email: hu_jianlin@126.com

Dr. Yuan Wang
Postdoctoral Scholar, Jet Propulsion Laboratory, California Institute of Technology, Pasadena, California
Email: yuan.wang@jpl.nasa.gov

Dr. Yele Sun
Professor, Institute of Atmospheric Physics, Chinese Academy of Sciences, Beijing, China
Email: sunyele@mail.iap.ac.cn

Reasons to publish in Environmental Pollution
• Publication on ScienceDirect, used by over 15 million scientists, researchers, students and professionals worldwide
• No submission fee, page charges or online colour costs
• Simplified submission process with Your Paper, Your Way initiative
• Open access option available

http://www.journals.elsevier.com/environmental-pollution/call-for-papers/special-issue-source-apportionment-of-air-pollutants-in-asia

PDF File

วารสารมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิเปิดรับบทความ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพภูมิ โดยสำนักวิจัยและนวัตกรรมได้จัดทำวารสารมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
โดยเปิดรับบทความด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การจัดการ การเงิน การตลาด การบัญชี อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ รัฐศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้องเพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการอันเป็นประโยชน์ในการพัฒนาความรู้ทางวิชาการสู่ประชาคมอาเซียนให้เป็นที่รู้จัก

บุคลากร นักศึกษา และบัณฑิตผู้สนใจจัดส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ได้ที่สำนักวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
Email address : rc_bsu@hotmail.comสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 061-495-7161

2016 International Conference on Herbal Science, Technology & Medicine (HerbSTeM)

Call for Papers

2016 International Conference on Herbal Science, Technology & Medicine
(HerbSTeM)

October 18 – 20, 2016 | Location: Krabi, Thailand
http://www.herbstem.com
Submit: http://edas.info/N22536

ALL ACCEPTED PAPERS WILL BE PUBLISHED IN
International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences
ISSN- 0975 – 1491
(Q2/Q3 SCOPUS JOURNAL)
http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=19700174810&tip=sid&exact=no

Submission Dateline : 30th September 2016!!!!

วารสาร Beilstein Journal of Organic Chemistry

วารสาร Beilstein Journal of Organic Chemistry ((BJOC)) เป็นวารสารประเภท Open access journal ที่มี peer-reviewed ซึ่งเผยแพร่บทความวิจัยในสาขา Organic Chemistry ประกอบด้วย organic synthesis, organic reactions, natural product chemistry, structural investigations, supramolecular chemistry และ chemical biology.โดยนักวิจัยสามารถส่งผลงานตีพิมพ์ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และได้รับการพิจารณาให้ตีพิมพ์รวดเร็วภายใน 4 – 8 สัปดาห์ วารสารปรากฏในฐานข้อมูล Wob of Science และ Scopus
https://www.beilstein-journals.org/bjoc/home/home.htm